fbpx
Menu

Námsmat

Próf og námsmat

Fyrirkomulag námsmats og vægi einstakra þátta í námsmati (verkefna, vinnuframlags, prófa) kemur fram í kennsluáætlun hvers áfanga. Kennsluáætlun finnur nemandi í Innu.

Námsmat

Í annarlok fær nemandi einkunn fyrir árangur sinn í sérhverjum áfanga sem hann er skráður í. Fyrirkomulag námsmats og vægi einstakra þátta í námsmatinu (verkefna, vinnuframlags, prófa) kemur fram í kennsluáætlun. Gefnar eru einkunnir í heilum tölum frá 1 til 10. Til að standast námsmat í áfanga og fá leyfi til að hefja nám í þeim næsta þarf lágmarkseinkunn 5. Þó er nemanda heimilt að útskrifast með einkunnina 4 ef um er að ræða áfanga sem ekki er undanfari annars áfanga á brautinni. Þetta á einnig við um lokaáfanga á skip- og vélstjórnarbrautum B, C og D og 2., 3. og 4. stigi vélstjórnar (hámark 3 einingar á hverju stigi). Slíkir áfangar gefa ekki einingar og þarf nemandi að skila öðrum einingum í staðinn.

Stöðupróf

Í nokkrum námsgreinum getur skólinn heimilað nemendum sínum að taka stöðupróf. Stöðuprófum er ætlað að kanna þekkingu eða hæfni nemenda og ákvarða í hvaða áfanga þeir skuli hefja nám í skólanum. Þeir sem gangast undir stöðupróf greiða sannanlegan kostnað vegna prófanna.

Lestrar- og skriftarörðugleikar

Nemendur með lestrar- og skriftarörðugleika (dyslexíu) og aðrir nemendur með skynjunarörðugleika eiga rétt á að fá eftir því sem við á:

 • lengri próftíma
 • próf lesið fyrir sig
 • próf með stærra letri/eða annað sem samið hefur verið um

Þeir einir eiga rétt á þessari þjónustu sem hafa greiningu frá sérfræðingi (sérkennara eða sálfræðingi). Nemendur eiga að snúa sér sem fyrst og eigi síðar en tveimur vikum fyrir próf til sérkennara eða námsráðgjafaTækniskólans telji þeir sig eiga rétt á þessari þjónustu. Einnig er hægt að sækja um þessi úrræði í gegn um Innu, sjá nánari leiðbeiningar þar.

Ágreiningur

Komi upp ágreiningur milli nemanda og kennara um mat úrlausnar, sem þeir geta ekki leyst með milligöngu fag- eða skólastjóra, skal skólameistari kveðja til prófdómara til þess að fara yfir úrlausnina að höfðu samráði við fag- eða skólastjóra. Úrskurður prófdómara skal gilda.

Námskröfur

 1. Nemandi skal ljúka námi sem nemur 12 kennslustundum eða 15 einingum á önn hið minnsta.
 2. Heimilt er að víkja frá þessu ákvæði ef um er að ræða:
  • Sérstaka erfiðleika í námi, svo sem lesröskun eða fötlun.
  • Lokaönn í námi.
  • Nemendur á námssamningi.
 3. Nemandi sem fellur á önn fær aðeins heimild til innritunar á næstu önn hafi hann haft meira en 70% mætingu á önninni og geri samning um ástundun og skólasókn.
 4. Nemandi sem fallið hefur á tveimur önnum í röð eða þremur önnum samtals fær ekki skólavist á næstu önn.

Um fall í einstökum áföngum

Falli nemandi þrisvar í sama áfanga þarf nemandi að sækja um undanþágu til skólastjóra ef hann vill halda námi áfram. Skólastjóri metur aðstæður nemandans og heimilar frekari skólavist eða hafnar. Jafnframt vísar skólastjóri nemandanum til námsráðgjafa.

Upptökupróf

Nemandi á útskriftarönn sem getur ekki útskrifast vegna falls í einum eða tveim áföngum getur fengið heimild til að taka endurtökupróf í áfanganum eða áföngunum ef hægt er að koma því við í samráði við viðkomandi skólastjóra ef upptökupróf er framkvæmanlegt vegna umfangs áfangans. Ef áfanginn er verklegur þá er ekki framkvæmanlegt að taka upptökupróf. Nemandinn greiðir kostnað við að halda prófið. Einkunn fyrir úrlausn í upptökuprófi gildir sem lokaeinkunn í áfanganum.

Brautskráning

Nemandi lýkur námi í skólanum þegar hann hefur lokið ákveðnum áföngum og einingafjölda eins og tilgreint er í brautarlýsingu. Námstími til brautskráningar getur verið mislangur og fer eftir námsafköstum og lengd námsbrauta. Við brautskráningu fær nemandi skírteini þar sem fram kemur hvaða námi hann hefur lokið. Þar kemur fram hvaða áföngum nemandinn hefur lokið og með hvaða einkunn.