Menu

Skólanámskrá

Skólinn starfar eftir áfangakerfi. Námi í bóklegum og verklegum greinum er skipt niður í áfanga sem hver um sig varir í eina önn. Áfangar gefa einingar eftir því hve viðamiklir þeir eru.
Námslok miðast við að nemendur hafi lokið tilskildum áföngum og einingafjölda skv. brautarlýsingum.
Tækni­skólinn gefur út náms­vísir / skóla­náms­skrá skv. lögum.

Námsskipulag

Nánar um skólanámskrá Tækniskólans

Tækniskólinn gefur út  námsvísi / skólanámsskrá skv. lögum.

Námsvísir skólaárið 2014-2015
Námsvísir skólaárið 2013-2014
Námsvísir skólaárið 2012-2013
Námsvísir skólaárið 2011-2012

 

Námsskipulag veitir upplýsingar um hvernig áfangar raðast á annir á brautum skólans.

Námsskipulag námsbrauta

Námskröfur, mat á námi

Mat á námi úr öðrum skólum og námskröfur

Láttu meta fyrra nám til eininga. 
Nám úr öðrum skólum er metið með einkunn, þ.e. einkunn flyst með nemandanum ef kostur er. Heimilt er að láta þess getið á prófskírteini ef nám er metið úr öðrum skólum. Með umsókn um skólavist skal leggja fram staðfest afrit prófskírteinis/ brautskráningar eða annarra gagna sem meta á, eða gefa Tækniskólanum heimild til að sækja fyrri námsferil í INNU. Niðurstaða mats birtist í INNU.

Námskröfur –  Nemandi skal ljúka námi sem nemur 12 kennslustundum eða 15 einingum á önn hið minnsta.

Heimilt er að víkja frá þessu ákvæði ef um er að ræða: Sérstaka erfiðleika í námi, svo sem lesröskun eða fötlun; Lokaönn í námi eða nemendur á námssamningi.

Meira um námskröfur

Ný námskrá

Ný og gömul áfangaheiti - jafngildi

Ný námskrá í almennum greinum hefur fengist samþykkt til tilraunakennslu frá haustinu 2013. Allar námsbrautir Tækniskólans hafa verið uppfærðar í samræmi við hana eftir því sem við á. Á námsbrautum sem kenndar eru eftir námskrám sem ekki hafa verið endurskoðaðar og uppfærðar að fullu út frá lögum um framhaldsskóla frá 2008 felur breytingin aðeins í sér að eldri áfangar í almennum greinum hafa vikið fyrir sambærilegum áföngum í hinni nýju námskrá Tæknimenntaskólans.

Hvað þýða nýju áfangaheitin

 

Skoða töflu - um jafngildi áfanga

Próf, námsmat

Námsmat, próf

Námsmat

Í annarlok fær nemandi einkunn fyrir árangur sinn í sérhverjum áfanga sem hann er skráður í. Fyrirkomulag námsmats og vægi einstakra þátta í námsmatinu (verkefna, vinnuframlags, prófa) kemur fram í kennsluáætlun. Gefnar eru einkunnir í heilum tölum frá 1 til 10.

Hverri önn lýkur með verkefna og prófsýningardegi. Á þessum degi geta nemendur skoðað úrlausnir sínar og verkefni hjá kennara og eru allir hvattir til að koma og spjalla við kennara.
Opnað er fyrir einkunnir í Innu kl. 9 sama dag.

 

Um, próf, prófareglur og námsmat

reglur

Skólareglur - Skólasókn

Almennar skólareglur

 • Í Tækniskólanum er mikið að tækjum og tólum sem geta valdið skaða séu þau ekki rétt meðhöndluð  og er því mikilvægt að þau séu umgengin með virðinu og að undangenginni fræðslu og notkun þeirra heimiluð.
 • Skólinn er vinnustaður nemenda á meðan á námi stendur og því mikilvægt að góð umgengni sé viðhöfð í skólanum og á lóð hans.
 • Hverskonar notkun vímuefna, áfengis, og tóbaks þ.m.t. munntóbaks og rafsígarettna er með öllu óheimil í skólanum og á lóðum hans.
 • Á skemmtunum skólans gilda þær reglur er skólameistari setur og eru í samræmi við fyrirmæli mennta-og menningarmálaráðuneytisins.
 • Neysla matar og sælgætis í kennslustofum, vinnusölum og á bókasafni er ekki leyfð
 • Neysla drykkja á bókasafni og í kennslustofum öðrum en tækjastofum/vinnusölum er aðeins leyfð í ílátum sem hægt er að loka tryggilega.
 • Notkun á farsíma eða öðrum snjalltækjum í kennslustund er í samráði við  kennara hverju sinni.
 • Nemendur bera sjálfir ábyrgð á verðmætum sínum.
 • Skemmdir sem nemendur kunna að vinna á húsnæði skólans eða eigum hans skulu þeir bæta að fullu.
 • Brot á reglum þessum geta leitt til brottvísunar úr skóla.

Skólasókn - reglur

 • Nemendur sæki allar kennslustundir í þeim áföngum sem þeir hafa valið sér og mæta stundvíslega.
 • Litið er svo á að ef nemandi mætir ekki í skólann fyrstu kennsluvikuna  og hefur ekki gert  grein fyrir fjarveru sinni ætli hann ekki að stunda nám í skólanum.
 • Ef kennsla hefst ekki stundvíslega og forföll kennara hafa ekki verið tilkynnt skulu nemendur spyrjast fyrir um orsökina á skrifstofu skólans.
 1. Viðvera nemenda er metin með eftirfarandi hætti:
 2. Fjarvist úr kennslustund í meira en 20 mínútur – 2 fjarvistarstig
 3. Fjarvist úr kennslustund í minna en 20 mínútur – 1 fjarvistarstig
 4. Fyrir 95-100% mætingu er gefin ein námseining sem nýtist sem hluti af frjálsu vali.
 5. Fari nemandi niður fyrir 80% heildarmætingu hefur skólinn rétt til að vísa honum úr skóla.
 6. Hafi nemandi fengið áminningu og verið vísað úr skólanum, á nemandinn ekki rétt á skólavist á næstu önn. Skólasóknareinkunn er gefin fyrir heildarmætingu í námi sem er meira en 9 einingar.
 • Reglulega er gerð úttekt á skólasókn nemenda. Nemendur sem ekki fylgja reglum um skólasókn fá senda áminningu í gegnum Innu. Við endurtekin brot á reglum um skólasókn áskilur skólinn sér rétt til að vísa nemandanum úr skólanum.
 • Hægt er að veita undaþágu á skólasóknarreglum fyrir afreksfólk í samræmi við kafla 16.2 í aðalnámskrá. Nemandi sem hyggst nýta sér undanþágu skal skila inn viðeigandi gögnum til viðkomandi skólastjóra.

Einkunnir fyrir skólasókn

97-100% eink. 10 gefur 1 einingu
95-96,99% eink. 9 gefur 1 einingu
91-94,99% eink. 8 gefur ekki einingu
88-90,99% eink. 7 gefur ekki einingu
84-87,99% eink. 6
79,50-83,99% eink. 5
75-79,49% eink. 4
70-74,99% eink. 3
65-69,99% eink. 2
Minna en 64,9% eink. 1

Kvartanir vegna fjarvistaskráningar eiga að berast til kennara áfangans.

Veikindi - læknisvottorð

Sjá nánar á: Veikindaskráning – leiðbeiningar

Langvinn veikindi:
Nemendum sem eiga við langvinna eða þráláta sjúkdóma að stríða eða verða fyrir áföllum sem hamla skólagöngu þeirra á önninni er bent á að ræða við námsráðgjafa.

Íþróttir:
Þeir nemendur sem ekki geta stundað íþróttir verða að skila vottorði innan viku frá afhendingu stundaskrár, sjá nánar hér.

Reglur um tölvunotkun

 • Tölvubúnaður Tækniskólans  er eign skólans og einungis ætlaður til náms, kennslu, kynningar og annarra þátta er samræmast markmiðum skólans.
 • Nemendur, sem eru að vinna verkefni vegna náms, hafa forgang í tölvur skólans.
 • Handhafi notendanafns í tölvukerfi skólans er ábyrgur fyrir allri notkun þess.
 • Skólinn áskilur sér rétt til að fara yfir, skoða og eyða gögnum á gagnasvæðum nemenda til að tryggja að reglum um notkun búnaðarins sé fylgt.
 • Gert er ráð fyrir að hver nemandi hafi til umráða heimasvæði (onedrive.com).
 • Aðgangs-og lykilorð að tölvukerfum eru þau sömu og í Innu.
 • Öll notkun á tölvum skólans og tölvukerfum utan þeirrar notkunar sem tengist skólastarfi er óheimil og er þar m.a. tengingar að eða frá, hverskonar niðurhal og netnotkun, uppsetning forrita, afritun gagna og hugbúnaðs annarra en eigin, breyta tengingum vélbúnaðs.

Ef óskað er eftir annarri notkun tölvukerfa skólans en uppsetning kerfanna gerir ráð fyrir skal haft samband við tölvu- og tæknideild skólans.

Brot á reglum þessum geta leitt til brottvísunar úr skóla.

Spurningar

Hafðu samband og við svörum þér um hæl!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Var efnið á síðunni hjálplegt?
Frábært það eru góðar fréttir!