fbpx
Menu

reglur

Námsbrautarreglur fyrir K2

Helstu námsbrautarreglur K2 má sjá í þremur köflum hér á síðunni. Námsleiðin fylgir sömu skólareglum og aðrar námsbrautir Tækniskólans en einnig gilda sérstakar námsbrautarreglur um brautina.

1   Uppbygging námsins

Námið á K2 skiptist í 6 annir. Hver önn skiptist í 2-3 lotur. Að auki er eitt þverfaglegt lokaverkefni unnið í lok hverrar lotu, utan einnar. Alls eru lokaverkefnin 5 talsins. Tækniskólinn áskilur sér rétt til að fækka eða fjölga lokaverkefnum.

1.1  Einingafjöldi: 210 einingar
Námið á K2: Tækni og vísindaleiðinni er alls 210 einingar. 186 einingar eru í kjarna og 24 í vali. Náminu lýkur með stúdentsprófi.

1.2  Kjarnaáfangar: 186 einingar
Í kjarna eru alls 186 einingar og allir sem hyggjast ljúka námi af brautinni þurfa að klára alla kjarnaáfanga.

1.3  Valáfangar: 24 einingar
Nemendur hafa 24 einingar í vali. Nemendur geta valið áfanga þvert á brautir Tækniskólans. Einingar fyrir félagsstörf gilda ekki upp í einingar í vali. Einingar fyrir góða mætingu (95% eða hærra) gilda ekki upp í einingar í vali.

1.4  Bóklegi hluti flugnámsins
Nemendum á þriðja og síðasta námsári stendur til boða að taka bóklegan hluta flugnámsins sem hluta af vali sínu. Það er metið til 15 eininga. Námið fer fram í Flugskóla Íslands. Athugið að nemendur þurfa að fá 7,5 á öllum prófum í Flugskólanum til að teljast hafa náð áföngum þar. Sækja þarf sérstaklega um að taka bóklega hluta flugnámsins.

1.5  Einingar fyrir félagsstörf
Nemendur geta fengið einingar fyrir ýmis félagsstörf. Einingafjöldi er metinn af félagsmálafulltrúa skólans og í samræmi við námskrá skólans. Einingar fyrir félagsstörf koma ekki í staðinn fyrir valáfanga. Aðeins er hægt að nýta félagsmálaeiningar upp á móti falli. Að hámarki er hægt að fá 2 einingar á önn fyrir félagsstörf og aldrei fleiri en 12 einingar samtals yfir námstímann.

1.6  Einingar fyrir mætingu
Fyrir 95-100% raunmætingu getur nemandi á K2 fengið eina einingu á önn. Þá einingu er hægt að nýta upp á móti falli, sé þörf á því.

1.7  Einingar fyrir tónlistarnám
Nám (grunnpróf, miðpróf) í viðurkenndum tónlistarskólum sem prófað er af prófanefnd tónlistarskóla er metið af skólastjóra og brautarstjóra. Einingar fyrir tónlistarnám falla undir val í námsferli. Að hámarki er hægt að fá metnar 12 einingar í tónlistarnámi.

1.8  Áfangar á háskólastigi
K2 á í samstarfi við Háskólann í Reykjavík. Á hverri önn stendur úrvalsnemendum á K2, sem lokið hafa öllum stærðfræðiáföngum brautarinnar með 9 eða hærra í einkunn, til boða að taka 1-2 áfanga í HR.

Þeir áfangar sem standa K2-nemendum til boða fara eftir framboði námskeiða í HR. Brautarstjóri og fagstjóri þurfa að samþykkja að nemandi sæki áfanga í HR. Áfangar í HR eru metnir til 5 einingar og gilda sem val.

2   Reglur um mætingu

Allir nemendur á K2: Tækni- og vísindaleiðinni lúta almennum skólareglum hvað varðar mætingu en fara fyrst og fremst eftir þeim reglum sem sérstaklega gilda um brautina.

 • Litið er svo á að ef nemandi mætir ekki í skólann fyrstu kennsluvikuna og hefur ekki gert  grein fyrir fjarveru sinni ætli hann ekki að stunda nám í skólanum.
 • Nemendur á K2 sæki allar kennslustundir í þeim áföngum sem þeir hafa valið sér og mæta stundvíslega.
 • Ef K2-nemandi er undir 80% mætingu í kjarnaáfanga á K2 telst hann fallinn í áfanganum. Ef um árekstur í stundatöflu er að ræða er tekið tillit til þess, að því gefnu að nemandi hafi þá mætt í valáfangann þegar hann ætti annars að vera í kjarnáfanganum.
 • Ef kennsla hefst ekki stundvíslega og forföll kennara hafa ekki verið tilkynnt skulu nemendur spyrjast fyrir um orsökina hjá kennara og/eða brautarstjóra og hefjast handa við vinnu. Þeir hafa ekki leyfi til að fara.
 • Viðvera nemenda er metin með eftirfarandi hætti:
  Nemandi fær merkt „mættur“ (M) ef hann mætir í kennslustund á réttum tíma.
  Nemandi fær merkt „seint“ (S) ef hann mætir eftir að kennsla hefst en innan 20 mínútna frá því kennsla hefst.
  Nemandi fær merkt „fjarvist“ (F) ef hann mætir 20 mínútum eftir að kennsla hefst eða síðar.
  Nemandi sem yfirgefur kennslustofu eftir að kennsla hefst, án leyfis kennara og/eða án þess að gera grein fyrir sér fær F í kladdann.
 • Skólasóknareinkunn er gefin fyrir heildarmætingu í námi sem er að lágmarki 12 kennslustundir eða 15 einingar á önn.
 • Reglulega er gerð úttekt á skólasókn nemenda. Nemendur sem ekki fylgja reglum um skólasókn fá senda áminningu í gegnum Innu. Við endurtekin brot á reglum um skólasókn áskilur skólinn sér rétt til að vísa nemandanum úr skólanum.
 • Hægt er að veita undanþágu á skólasóknarreglum fyrir afreksfólk í samræmi við kafla 16.2 í aðalnámskrá. Nemandi sem hyggst nýta sér undanþágu skal skila inn viðeigandi gögnum til viðkomandi skólastjóra.
 • Hafi nemandi fengið áminningu og verið vísað úr skólanum, á nemandinn ekki rétt á skólavist á næstu önn.

2.1  Leyfi út tíma
Kennurum er ekki heimilt að veita nemendum leyfi úr kennslustundum. Sé nemandi ekki viðstaddur merkir kennari F í kladdann. Ef um árekstur í stundatöflu er að ræða leiðréttir skrifstofa skólans skráninguna. Ekki er veitt leyfi fyrir fjarveru úr einstaka kennslustund nema í sérstökum undantekningartilvikum, svo sem vegna jarðarfara, en skólastjóri metur slík tilvik.

2.2  Veikindi og skráning veikinda
Skráðir aðstandendur nemenda yngri en 18 ára hafa aðgang að Innu og geta skoðað allar upplýsingar um nemandann. Þeir geta einnig skráð veikindi nemandans í gegnum Innu. Nota þarf Íslykil eða rafræn skilríki til að skrá sig inn á Innu.

Þegar nemandi verður 18 ára lokast fyrir aðgang aðstandenda í Innu. Nemandinn getur opnað fyrir aðganginn og/​​​eða gefið samþykki fyrir því að skólinn veiti upplýsingar um sig til aðstandenda. Hafi nemandi opnað fyrir aðgang aðstandenda í Innu, geta þeir áfram skráð veikindi nemandans í Innu. Ekki er þörf á að skila læknisvottorði ef tilkynnt er um forföll í gegnum Innu.

Leiðbeiningar um veikindaskráningu er að finna hér á vef Tækniskólans

3   Kröfur um námsframvindu

Nemendur þurfa að standast kröfur um námsframvindu til að færast upp á milli áfanga, anna og ára.

3.1  Að standast áfanga
Til að standast áfanga þarf nemandi að ná að lágmarki 5,0 í lokaeinkunn. Lokaeinkunn hvers áfanga byggist á símati. Vægi hvers matsþáttar er breytilegt milli einstakra áfanga og er vægið tilgreint í kennsluáætlun. Nemandi þarf í öllum tilvikum að ná 4,0 eða hærra í lykilmatsþáttum. Nemandi sem fær undir 4,0 í einkunn á lykilmatsþætti er fallinn í áfanga.

3.2  Fall í kjarnaáfanga
Nemandi telst fallinn í áfanga ef hann nær ekki 5,0 í lokaeinkunn eða ef hann fær undir 4,0 í lykilmatsþætti. Samtals má nemandi falla þrisvar sinnum í kjarnaáfanga meðan á námi hans á K2 stendur. Aðeins má þó falla einu sinni hverjum áfanga.

3.2.1       Fall í kjarnaáfanga á haustönn
Falli nemandi í kjarnaáfanga á haustönn stendur honum til boða að taka sambærilegan áfanga í dagskóla næstu önn á eftir, sé sá áfangi í boði. Ef sambærilegur áfangi er ekki í boði í dagskóla þarf að skoða hvert tilvik fyrir sig.

3.2.2       Fall í kjarnaáfanga á vorönn
Falli nemandi í áfanga á vorönn þarf hann að ræða við brautarstjóra um að fá undanþágu til að færast upp á milli bekkja þrátt fyrir fallið og taka áfangann, sem hann féll í, í dagskóla á næstu haustönn.

3.3  Fall í valáfanga
Falli nemandi í valáfanga færist hann engu að síður á milli anna/skólaára að því gefnu að hann hafi náð öllum kjarnaáföngum og staðist reglur um skólasókn og einingafjölda. Nemandi getur fallið 2 í sama valáfanga. Hafi hann fallið 2 í sama valáfanga stendur honum ekki til boða að taka þann áfanga aftur.

3.4  Kröfur um undanfara
Nemandi má ekki sitja áfanga hafi hann ekki lokið nauðsynlegum undanfara eða undanförum.

3.5  Til að ná önn
Til að standast önnina þurfa nemendur á K2 að hafa staðist alla bóklega kjarnaáfanga annarinnar en fjöldi eininga á önn í kjarna er á bilinu 18-35 einingar. Víkja má frá þessari meginreglu þrisvar sinnum, sbr. það sem segir hér á undan um fall í áfanga og hversu oft má falla í áfanga. Nemandi telst þó ávallt fallinn á önn hafi hann ekki lokið 15 einingum.

3.6  Fall á önn
Nemandi telst fallinn á önninni hafi hann ekki staðist alla kjarnaáfanga annarinnar, sbr. það sem segir hér að framan. Nemandi telst ávallt fallinn á önn hafi hann ekki lokið 15 einingum. Nemandi sem fellur á önn fær aðeins heimild til innritunar á næstu önn hafi hann haft meira en 70% mætingu á önninni og geri samning við brautarstjóra um ástundun og skólasókn ásamt því að fyrirséð er að hann geti

3.7  Til að ná skólaárinu
Til að flytjast upp á milli bekkja þarf nemandi að hafa náð öllum kjarnafögum skólaársins, bæði á haust- og vorönn, og lokið tilskyldum fjölda eininga. Hafi nemandi fallið í kjarnaáfanga á haustönn þarf hann að hafa unnið þann áfanga upp á vorönn. Hafi nemandi fallið í kjarnaáfanga á vorönn þarf hann að hafa gert samning við brautarstjóra um að fá undanþágu til að færast upp á milli bekkja þrátt fyrir fallið og taka áfangann, sem hann féll í, næstu haustönn, sbr. það sem segir hér að ofan.

3.8  Fall á skólaári
Ef nemandi fellur á skólaárinu getur hann sótt um til brautarstjóra að setjast aftur í sama bekk. Þá á hann þann kost að fá metna þá kjarnaáfanga þar sem einkunn er 7,0 eða hærri (að undanskildum íþróttaáföngum).

3.9  Útskrift
Nemandi sem lokið hefur öllum kjarnaáföngum brautarinnar, samtals 186 einingar, og valáföngum hennar, alls 24 einingum, getur útskrifast sem stúdent af K2.

3.9.1       Útskriftarefni
Nemandi getur skráð sig sem útskriftarefni á síðustu önn sinni á K2 hafi hann lokið tilskyldum fjölda eininga og fyrirsjáanlegt er að hann ljúki þeim einingum sem hann er skráður í þá önnina.

3.9.2       Útskrift með fall í áfanga
Nemandi getur útskrifast sem stúdent með 4,0 í einkunn í að hámarki 1 áfanga. Í slíkum tilfellum fær nemandi engar einingar fyrir áfangann. Ákvæðið gildir eingöngu um lokaáfanga í viðkomandi námsgrein eða staka áfanga enda má ekki brjóta reglur um undanfara.

Einingafjöldi til stúdentsprófs á brautinni má aldrei verða minni en 210 einingar.