fbpx
Menu

Námsframvinda

Námsframvinda

Kafli 9 – Skólanámskrá

Námskröfur

Nemandi skal ljúka námi sem nemur 12 kennslustundum á viku eða 15 einingum á önn hið minnsta. Heimilt er að víkja frá þessu ákvæði ef um er að ræða:

  • sérstaka erfiðleika í námi, svo sem lesröskun eða fötlun
  • lokaönn í námi
  • nemendur á námssamningi

Nemandi sem fellur á önn fær aðeins heimild til innritunar á næstu önn hafi hann haft meira en 70% mætingu á önninni og geri samning um ástundun og skólasókn. Nemandi sem fallið hefur á tveimur önnum í röð eða þremur önnum samtals fær ekki skólavist á næstu önn. Ef frekari kröfur eru um námsframvindu á einstökum brautum, eru þær birtar á viðkomandi brautarsíðu.

 

Námsmat

Í annarlok fær nemandi einkunn fyrir árangur sinn í sérhverjum áfanga sem hann var skráður í. Fyrirkomulag námsmats og vægi einstakra þátta í námsmatinu (verkefna, vinnuframlags, prófa) kemur fram í námsáætlun. Gefnar eru einkunnir í heilum tölum frá 1 til 10. Til að standast námsmat í áfanga og fá leyfi til að hefja nám í næsta áfanga þarf lágmarkseinkunn 5. Þó er nemanda heimilt að útskrifast með einkunnina 4 ef um er að ræða áfanga sem ekki er undanfari annars áfanga á brautinni. Slíkir áfangar gefa ekki einingar og þarf nemandi að skila öðrum einingum í staðinn. Ef frekari kröfur eru á einstökum brautum, eru þær birtar á viðkomandi brautarsíðu.

 

Endurgjöf og birting einkunna

Innan 10 daga eftir hvern matsþátt samkvæmt námsáætlun fá nemendur afhentar einkunnir í Innu. Nemendur geta fengið að sjá úrlausnir sínar hjá viðkomandi kennara og fengið skýringar á einkunnagjöf sé þess óskað. Nemendur geta einnig skoðað feril sinn og einkunnir í Innu. Þegar lokaeinkunn áfanga er birt, gefst nemendum kostur á að fara yfir námsmat með viðkomandi kennurum og leiðrétta val í samráði við umsjónarkennara, sé þess þörf.

 

Um fall í einstökum áföngum

Falli nemandi þrisvar í sama áfanga þarf nemandi að sækja um undanþágu til skólastjóra ef hann vill halda námi áfram. Skólastjóri metur aðstæður nemandans og heimilar frekari skólavist eða hafnar. Jafnframt vísar skólastjóri nemandanum til námsráðgjafa.

 

Upptökupróf

Nemandi á útskriftarönn sem getur ekki útskrifast vegna falls í einum eða tveim áföngum getur fengið heimild til að taka upptökupróf í áfanganum eða áföngunum ef hægt er að koma því við í samráði við viðkomandi skólastjóra ef upptökupróf er framkvæmanlegt vegna umfangs áfangans. Ef áfanginn er verklegur þá er ekki framkvæmanlegt að taka upptökupróf. Nemandinn greiðir kostnað við að halda prófið. Einkunn fyrir úrlausn í upptökuprófi gildir sem lokaeinkunn í áfanganum.

 

Stöðupróf

Í nokkrum námsgreinum getur skólinn heimilað nemendum sínum að taka stöðupróf. Stöðuprófum er ætlað að kanna þekkingu eða hæfni nemenda og ákvarða í hvaða áfanga þeir skuli hefja nám í skólanum. Þeir sem gangast undir stöðupróf greiða sannanlegan kostnað vegna prófanna.

 

Sérúrræði við lausn matsþátta

Nemendur með lestrar- og skriftarörðugleika (dyslexíu) og aðrir nemendur með skynjunarörðugleika eiga rétt á að fá eftir því sem við á:

  • lengri tíma
  • upplestur
  • prentgögn með stærra letri

Þeir eiga rétt á þessari þjónustu sem hafa greiningu frá sérfræðingi, sérkennara eða sálfræðingi. Gögnum er skilað í upphafi annar til skrifstofu skólans. Sótt er um sérúrræði í Innu.

 

Meðferð ágreiningsmála

Komi upp ágreiningur milli nemanda og kennara um mat úrlausnar skal farið eftir verklagsreglu um meðferð ágreiningsmála, VKL-425. Meðferð ágreiningsmála um mat úrlausnar. Finnist nemendum á sér réttur brotinn eða illa fram við sig komið skulu þeir koma kvörtunum til skólastjóra eða skólameistara eftir því sem við á og leita liðsinnis námsráðgjafa. Náms- og starfsráðgjafar eru jafnan málsvarar nemenda. Finnist starfsmönnum á sér réttur brotinn eða illa fram við sig komið skulu þeir koma kvörtunum til skólastjóra eða skólameistara eftir því sem við á. Trúnaðarmenn eru málsvarar starfsmanna. Einnig er hægt að skrá ábendingu/kvörtun í ábendingakerfi skólans á slóðinni https://tskoli.is/abendingar/ og er á ábyrgð gæðastjóra að koma ábendingu/kvörtun í réttan farveg skv. verklagsreglu VKL-404

 

Brautskráning

Nemandi lýkur námi í skólanum þegar hann hefur lokið ákveðnum áföngum og einingafjölda eins og tilgreint er í brautarlýsingu. Námstími til brautskráningar getur verið mislangur og fer eftir námsafköstum og lengd námsbrauta. Við brautskráningu fær nemandi skírteini þar sem fram kemur hvaða námi hann hefur lokið.

 

 

 

Uppfært 06.10.2021

Áfangastjórn